เรากลุ่ม Officechiba ให้ับริการทำบัญชีทั่วไป และบริการด้านกฎหมาย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทีู่่่ เมืองเซนไดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศญี่ปุ่น

เราพร้อมให้บริการและ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของเรา จากบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความชำนาญงานและ ประสบการณ์ทางด้านบัญชีภาษี, ด้านการเขียนหนังสือศาล (ทนายความ Shiho - shoshi), ด้านการเขียนหนังสือบริหาร (ทนาย Gyoseishohi), ด้านการประกันสังคมและ แรงงาน ได้รับการรับรองที่ปรึกษาทางการเงิน นักวางแผนในสำนักงานของเรา


เรายินดีให้บริการสำหรับลูกค้าทุกๆ ท่าน


One Stop Service ในบัญชีและรวมบริการทางกฎหมาย
 
เนื้อหาธุรกิจของเรา
การบัญชีภาษี
- การวินิจฉัยและ การปรึกษาหารือ
  ธุรกิจเอกชน, โรงพยาบาลเอกชนและ โรงพยาบาลขององค์กร, การบัญชีการแพทย์
- ให้คำปรึกษาด้านภาษีและ การตรวจสอบภาษี, การแสดงตนของการตรวจสอบ
  สิ้นปีบัญชีัภาษีรายได้, ภาษีนิติบุคคล, ภาษีมรดกและ ภาษีฐานการบริโภค ฯลฯ
   
จดทะเบียนธุรกิจ
  การจดทะเบียนสิทธิ, ลงทะเบียนการโอนความเป็นเจ้าของเกี่ยวกับการค้า, การบริจาคและ การรับมรดก
 

ลงทะเบียนเงินกู้ยืมสินเชื่อที่อยู่อาศัย, หลักประกันหนี้การจดจำนอง, การยกเลิกการลงทะเบียน, จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท, การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

   
อื่น ๆ
  การประยุกต์ใช้งานใบอนุญาตก่อสร้าง, การจัดการทำพินัยกรรม, ได้รับการประกันสังคมและ การประกันการว่างงาน ให้คำปรึกษาของบำเหน็จบำนาญ, ให้คำปรึกษาการจัดการทรัพย์สินโดยนักวางแผนทางการเงิน, รับทำเว็บไซต์
   
การประกาศของ Officechiba Group
ลูกค้าเป็นที่หนึ่งของใจเรา
   
   


Officechiba Group
Chiba Accounting Office Co., Ltd.
NMF Sendai Aobadori Bldg. 4 Fl.
Aobaku 1-2-1-2 Sendai, 980-0811, Japan
TEL:022-796-8794 FAX:022-796-8795
Incorporated Judicial Scrivener
(Shiho-shoshi lawyer) Chiba Office
NMF Sendai Aobadori Bldg. 7 Fl.
Aobaku 1-2-1-2 Sendai, 980-0811, Japan

TEL:022-395-4450 FAX:022-395-4453
FP Office Chiba Co., Ltd.
Ninomori 2-20
Miyaginoku Sendai, 983-0838, Japan
TEL:022-352-0722 FAX:022-352-0725

Officechiba Group
Incorporated Administrative Scrivener
(Gyoseishoshi lawyer)
Chiba-Hongo Office
NMF Sendai Aobadori Bldg. 8 Fl.
Aobaku 1-2-1-2 Sendai, 980-0811, Japan
TEL:022-724-7526 FAX:022-724-7527
Businescreate Co., Ltd.
Office Chiba International Division
Ninomori 2-20
Miyaginoku Sendai, 983-0838, Japan
TEL:022-352-0722 FAX:022-352-0725


Incorporated Administrative Scrivener
(Gyoseishoshi lawyer) Chiba Office
Plages Certified Social Insurance and Labor Consultant Co., Ltd.
Businescreate Co., Ltd.
Office Chiba International Division


พนักงานทั้งหมด : 35 คน
ผู้สอบบัญชี : 7 คน
ตุลาการคนเขียนหนังสือ
(ทนายความ Shiho - shoshi): 2 คน
คนเขียนหนังสือบริหาร
(ทนายความ Gyoseishohi): 4 คน
ได้รับการรับรองการประกันสังคมและแรงงาน
ที่ปรึกษา: 2 คน
เอฟ พี (Finacial Planner): 4 คน


เม.ย 1982 จัดตั้ง ชิบะบัญชีภาษีอากร ได้รับการรับรอง, รับทำหนังสือตุลาการ (ทนายความ Shiho - shoshi) และ รับทำหนังสือบริหาร (ทนาย Gyoseishohi) ออฟฟิศ
   
ก.ค 1983

จัดตั้ง บริษัท ชิบะ สำนักงานการบัญชี

   
มิ.ย 2005 จัดตั้ง บริษัท รับทำหนังสือบริหาร (ทนาย Gyoseishohi) ออฟฟิศ ชิบะ
   
พ.ย 2006 จัดตั้ง ออฟฟิศ ชิบะ หน่วยงานระหว่างประเทศ
   
ส.ค 2007 จัดตั้ง ออฟฟิศ ปลาจึ การจัดการแรงงาน
   
เม.ย 2008 จัดตั้ง บริษัท การสืบทอดและ สืบทอดธุรกิจ
   
ก.ค2008 จัดตั้ง บริษัท เอฟ พี ออฟฟิศ ชิบะ
   
ส.ค 2008 จัดตั้ง บริษัท รับทำหนังสือตุลาการ (ทนายความ Shiho - shoshi) ชิบะ ออฟฟิศ
   
ส.ค 2010 จัดตั้ง บริษัท ชิบะ สำนักงานสอบบัญชีของภาษี
   
ก.ย 2010 จัดตั้ง บริษัท ปลาจึ ประกันสังคมและ การจัดการแรงงาน
       
       
E-mail: info@officechiba.com

web-site: http://www.officechiba.com/